Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wypłacanie zasiłku z ubezpieczenia chorobowego po śmierci ubezpieczonego P 9/21

POSTANOWIENIE
z dnia 14 grudnia 2022 r.
Sygn. akt P 9/21

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński – przewodniczący
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska – sprawozdawca
Bartłomiej Sochański,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2022 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Koninie:
czy art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870, ze zm.) jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 64 i art. 21 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański