Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaskarżalność postanowienia oddalającego skargę na czynności komornika SK 18/21

POSTANOWIENIE
z dnia 10 stycznia 2023 r.
Sygn. akt SK 18/21

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jarosław Wyrembak – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca
Jakub Stelina
Bogdan Święczkowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 stycznia 2023 r., skargi konstytucyjnej M.J. o zbadanie zgodności:
art. 7674 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) w zakresie zwrotu „w wypadkach wskazanych w ustawie” z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Jarosław Wyrembak
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Bogdan Święczkowski