Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak definicji pojęcia „względy techniczne” i opodatkowanie nieruchomości nawet wówczas, gdy nie są one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej SK 2/20

POSTANOWIENIE
z dnia 31 stycznia 2023 r.
Sygn. akt SK 2/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – sprawozdawca
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 stycznia 2023 r., skargi konstytucyjnej […] sp. z o.o. z siedzibą w D. o zbadanie zgodności:
art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., z:
a) art. 2 w związku z art. 84 i art. 217 Konstytucji,
b) art. 84 i art. 217 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji,
c) art. 2 w związku z art. 64 ust. 1-2 w związku z art. 84 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Mariusz Muszyński
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański