Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obniżenie premii zalesieniowej stanowiącej rekompensatę za wyłączenie części gospodarstwa rolnego z produkcji rolnej SK 19/20

POSTANOWIENIE
z dnia 22 lutego 2023 r.
Sygn. akt SK 19/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Justyn Piskorski – przewodniczący
Mariusz Muszyński
Bogdan Święczkowski – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 lutego 2023 r., skargi konstytucyjnej M.Z. o zbadanie zgodności:
§ 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 346) z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 91 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Justyn Piskorski
Mariusz Muszyński
Bogdan Święczkowski