Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Umorzenie postępowania egzekucyjnego wskutek bezczynności wierzyciela – opłata, przepisy intertemporalne P 12/21

POSTANOWIENIE
z dnia 30 marca 2023 r.
Sygn. akt P 12/21

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jarosław Wyrembak – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 marca 2023 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie:
czy art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 210, ze zm.) „w zakresie, w jakim przewiduje zastosowanie art. 29 [ust.] 1 ustawy o kosztach komorniczych do tych postępowań egzekucyjnych, gdzie stan bezczynności wierzyciela powodujący konieczność umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 k.p.c. zaistniał przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, natomiast postanowienie komornika sądowego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego zostało wydane już po wejściu w życie wyżej wymienionej ustawy”, jest zgodny z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Jarosław Wyrembak
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Andrzej Zielonacki