Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

brak możliwości wznowienia postępowania w sprawie cywilnej po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się wyroku SK 38/20

POSTANOWIENIE
z dnia 12 kwietnia 2023 r.
Sygn. akt SK 38/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Pszczółkowski – przewodniczący
Stanisław Piotrowicz
Jakub Stelina
Bogdan Święczkowski – sprawozdawca
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 kwietnia 2023 r., skargi konstytucyjnej Przedsiębiorstwa […] o zbadanie zgodności:
art. 408 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, ze zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 190 ust. 4 oraz art. 190 ust. 4 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Piotr Pszczółkowski
Stanisław Piotrowicz
Jakub Stelina
Bogdan Święczkowski
Rafał Wojciechowski