Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy bez udziału ławników – szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 P 13/21

POSTANOWIENIE
z dnia 17 maja 2023 r.
Sygn. akt P 13/21

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Rafał Wojciechowski – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Jarosław Wyrembak – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 maja 2023 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, czy:
1) art. 15 zzs1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, ze zm.) w brzmieniu nadanym na mocy art. 4 ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1090) jest zgodny z art. 182 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 15 zzs1 ustawy z 2 marca 2020 r. powołanej w punkcie 1 w brzmieniu nadanym na mocy art. 4 ustawy z 28 maja 2021 r. powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
3) art. 15 zzs1 ust. 1 pkt 4 ustawy z 2 marca 2020 r. powołanej w punkcie 1 w brzmieniu nadanym na mocy art. 4 ustawy z 28 maja 2021 r. powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim ogranicza w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich prawo do rozpoznania sprawy w składzie z udziałem dwóch ławników, jest zgodny z art. 31 ust. 3 oraz z art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Rafał Wojciechowski
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki