Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pozbawienie właściciela nieruchomości przymiotu bycia stroną w postępowaniu w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów z leśnych na nieleśne SK 61/19

POSTANOWIENIE
z dnia 20 czerwca 2023 r.
Sygn. akt SK 61/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bartłomiej Sochański – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – sprawozdawca
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 czerwca 2023 r., skargi konstytucyjnej spółki […] sp. z o.o. z siedzibą w K. o zbadanie zgodności:
art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, ze zm.) z art. 64 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 61 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 45 ust. 1 i art. 78 w związku z art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Bartłomiej Sochański
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Michał Warciński