Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Pobieranie wpisu stosunkowego od skargi kasacyjnej zaskarżającej wyrok sądu pierwszej instancji wydany na korzyść wnoszącego skargę, w postępowaniu sądowoadministracyjnym SK 91/20

POSTANOWIENIE
z dnia 5 lipca 2023 r.
Sygn. akt SK 91/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – sprawozdawca
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 lipca 2023 r., skargi konstytucyjnej J.J. o zbadanie zgodności:
§ 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.), w brzmieniu z 10 września 2018 r., z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2, art. 78 i art. 176 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Mariusz Muszyński
Zbigniew Jędrzejewski
Rafał Wojciechowski