Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wznowienia postępowania przygotowawczego zakończonego postanowieniem sądu SK 77/23

POSTANOWIENIE
z dnia 28 listopada 2023 r.
Sygn. akt SK 77/23

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Pszczółkowski – przewodniczący
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński – sprawozdawca
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 listopada 2023 r., skargi konstytucyjnej M.J. o zbadanie zgodności:
art. 540 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, ze zm.) „w zakresie, w jakim nie określa zasad wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem [są]du” lub alternatywnie całości kodeksu postępowania karnego „w zakresie, w jakim nie określa zasad wznowienia postępowania zakończonego postanowieniem [są]du”, z art. 45 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski