Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości wznowienia postępowania cywilnego, zakończonego prawomocnym orzeczeniem, w przypadku wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej SK 46/22

POSTANOWIENIE
z dnia 14 grudnia 2023 r.
Sygn. akt SK 46/22

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Michał Warciński – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 grudnia 2023 r., skargi konstytucyjnej C.C.N. o zbadanie zgodności:
art. 4011 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.) w zakresie, w jakim „nie przewiduje możliwości wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem pomimo wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (tj. organu międzynarodowego działającego na podstawie umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską), orzekającego o wykładni przepisów prawa Unii Europejskiej, leżących u podstaw orzeczenia”, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 i w związku z art. 2; art. 9 w związku z art. 87 ust. 1 i art. 91 ust. 2 oraz z art. 32 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
(zdanie odrębne)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
(zdanie odrębne)
Michał Warciński