Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie sytuacji podatników należących do kręgu osób najbliższych w zależności od przedmiotu darowizny; ograniczenie dysponowania przedmiotem darowizny P 1/19

POSTANOWIENIE
z dnia 31 stycznia 2024 r.
Sygn. akt P 1/19

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bartłomiej Sochański – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – sprawozdawca
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Bogdan Święczkowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 stycznia 2024 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, czy:
1) art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-d i art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200) w związku z art. 4a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644) są zgodne z art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji,
2) art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z 26 lipca 1991 r. jest zgodny z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Bartłomiej Sochański
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Bogdan Święczkowski