Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak udokumentowania umocowania do reprezentowania spółki poprzez nieprzedłożenie odpisu z KRS – pomimo powszechności danych zawartych w rejestrze – jako brak formalny skargi uniemożliwiający nadanie jej biegu SK 72/22

POSTANOWIENIE
z dnia 21 lutego 2024 r.
Sygn. akt SK 72/22

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Sych – przewodniczący
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański – sprawozdawca
Jakub Stelina,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 lutego 2024 r., skargi konstytucyjnej spółki […] sp. z o.o. sp. k. o zbadanie zgodności:
art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 49 § 1 w związku z art. 29 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) „w rozumieniu pozwalającym na odrzucenie skargi w przypadku nieuzupełnienia jej o odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który to jest powszechnie dostępny i jego brak nie uniemożliwia nadania sprawie biegu”, z art. 45 ust. 1, art. 2, art. 77 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Wojciech Sych
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina