Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uzależnienie możliwości wydania wyroku łącznego od tego, czy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok P 2/22

POSTANOWIENIE
z dnia 6 marca 2024 r.
Sygn. akt P 2/22

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Rafał Wojciechowski – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Jarosław Wyrembak – sprawozdawca
Andrzej Zielonacki,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 6 marca 2024 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Kolbuszowej:
czy art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086) jest zgodny z art. 7 i art. 112 w związku z art. 119 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Rafał Wojciechowski
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki