Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odstąpienie od zasady prawnej przez jakikolwiek skład Sądu Najwyższego P 8/23

POSTANOWIENIE
z dnia 19 marca 2024 r.
Sygn. akt P 8/23

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bartłomiej Sochański – przewodniczący
Piotr Pszczółkowski
Bogdan Święczkowski – sprawozdawca
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 marca 2024 r., pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Krakowie:
czy art. 88 § 1 oraz art. 88 § 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904) są zgodne z art. 178 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Bartłomiej Sochański
Piotr Pszczółkowski
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski