Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zróżnicowanie w obowiązku uiszczenia opłaty sądowej w przypadku złożenia przez stronę zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, od tego czy zgłoszenie wniosku nastąpiło przed sądem I czy II instancji SK 74/22

POSTANOWIENIE
z dnia 19 marca 2024 r.
Sygn. akt SK 74/22

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jakub Stelina – przewodniczący
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 marca 2024 r., skargi konstytucyjnej A.K. o zbadanie zgodności:
art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. poz. 594, ze zm.) z art. 32 w związku z art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki