Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kradzież drzewa z lasu – wysokość nawiązki P 11/21

POSTANOWIENIE
z dnia 11 kwietnia 2024 r.
Sygn. akt P 11/21

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Bartłomiej Sochański – przewodniczący
Jakub Stelina – sprawozdawca
Wojciech Sych
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 kwietnia 2024 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Sierpcu:
czy „art. 290 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w zakresie, w jakim nakłada na sąd obowiązek zasądzenia nawiązki w wysokości podwójnej wartości drzewa”, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski