Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie sędziego złożonego w oparciu o art. 41 § 1 KPK SK 6/23

POSTANOWIENIE
z dnia 8 maja 2024 r.
Sygn. akt SK 6/23

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Piotrowicz – przewodniczący
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 maja 2024 r., skargi konstytucyjnej K.W. o zbadanie zgodności:
art. 42 § 4 w związku z art. 459 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534) w zakresie, w jakim „przepisy te nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na postanowienie [s]ądu w przedmiocie nieuwzględnienia wniosku o wyłączenie sędziego od udziału w sprawie”, z art. 176 ust. 1 w związku z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło większością głosów.

Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski