Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lasy Państwowe K 9/14

POSTANOWIENIE
z
dnia 4 listopada 2015 r.
Sygn. akt K 9/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Rymar – przewodniczący
Wojciech Hermeliński – sprawozdawca
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 listopada 2015 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach (Dz. U. poz. 222) w całości z art. 2 w związku z art. 118 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ustawy powołanej w punkcie 1 w całości z art. 1, art. 2, art. 7 i art. 20 Konstytucji,

3) ustawy powołanej w punkcie 1 w całości z art. 5, art. 22 oraz art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji,

4) art. 2 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 22 Konstytucji,

5) art. 1 pkt 4 i art. 2 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 7, art. 21 i art. 22 Konstytucji,

6) art. 1 pkt 4 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 7 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) w związku z art. 134 pkt 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064) umorzyć postępowanie.

Stanisław Rymar
Wojciech Hermeliński
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński