Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zakład opieki zdrowotnej - organ założycielski. K 39/13

POSTANOWIENIE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Sygn. akt K 39/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący
Julia Przyłębska
Andrzej Rzepliński – sprawozdawca
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2016 r., wniosku Zrzeszenia Związków Zawodowych Służby Celnej Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Związków Zawodowych Służby Celnej o rozstrzygnięcie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. w sprawie K 39/13 (Dz.U.334),

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 107 ust. 1 i 2 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (j.t. Dz.U.2016.293) odmówić wyjaśnienia wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 marca 2015 r. w sprawie K 39/13 (Dz.U.334).

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Julia Przyłębska
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz