Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Upoważnienie dla Ministra Finansów do czasowego zarządzania, w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, środkami z depozytów sądowych K 1/15

POSTANOWIENIE
z dnia 31 maja 2016 r.
Sygn. akt K 1/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący
Małgorzata Pyziak-Szafnicka – sprawozdawca
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 maja 2016 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1626) w zakresie, w jakim dodaje art. 83a ust. 2 do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) od 1 stycznia 2015 r., w którym Minister Finansów zyskuje upoważnienie do czasowego zarządzania, w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa oraz w związku z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa, środkami z depozytów sądowych, z:

– art. 2 Konstytucji przez posłużenie się dla uzyskania korzyści dla budżetu państwa nieadekwatną konstrukcją prawną, która nie powinna być wykorzystywana dla obniżenia długu publicznego,

– art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji przez nadanie Ministrowi Finansów uprawnienia do korzystania w celach publicznych z prywatnych środków finansowych zdeponowanych na rachunkach depozytowych, czym narusza prawo własności,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 71 ust. 3 w związku z art. 104 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Andrzej Wróbel