Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; członek rodziny; zasady wszczęcia procedury "Niebieskiej Karty" K 15/14

POSTANOWIENIE
z dnia 31 maja 2016 r.
Sygn. akt K 15/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Rymar – przewodniczący
Stanisław Biernat
Leon Kieres – sprawozdawca
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 maja 2016 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 9d ust. 1 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 51 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 51 ust. 4 Konstytucji,

3) art. 9d ust. 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji,

4) § 2 ust. 1 w związku z ust. 2 oraz załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245) z art. 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 oraz art. 92 ust. 1, art. 51 ust. 2, art. 47 i art. 48 ust. 1 Konstytucji,

5) art. 12a ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) z art. 18, art. 47, art. 48 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 8 ust. 1 i 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. i z art. 9 Konstytucji,

6) art. 12b ust. 1 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji,

7) art. 9c ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 51 ust. 2 Konstytucji,

8) art. 6 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 16 ust. 2, art. 165 ust. 2, art. 166 ust. 1 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 71 ust. 3 w związku z art. 104 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie.

Stanisław Rymar
Stanisław Biernat
Leon Kieres
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel