Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada ochrony interesów w toku; ustanowienie odpowiedniej vacatio legis K 22/14

POSTANOWIENIE
z dnia 31 maja 2016 r.
Sygn. akt K 22/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Zbigniew Jędrzejewski – przewodniczący
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 maja 2016 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

art. 3 pkt 1 w związku z art. 33 in fine ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645) w zakresie, w jakim nadaje z dniem 1 kwietnia 2014 r. nowe brzmienie art. 26a ust. 1 zdanie drugie i art. 26a ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), w odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej, którzy zawarli przed 28 grudnia 2013 r. na czas określony umowy w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.), z art. 2 Konstytucji przez to, że z naruszeniem zasady ochrony interesów w toku, nie ustanawia odpowiedniej vacatio legis,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie.

Zbigniew Jędrzejewski (zdanie odrębne)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
(zdanie odrębne)
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel