Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie przed sądami administracyjnymi - kompetencje sądów K 22/15

POSTANOWIENIE
z dnia 8 czerwca 2016 r.
Sygn. akt K 22/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński – przewodniczący
Stanisław Biernat – sprawozdawca
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 czerwca 2016 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1) art. 145 § 3 i art. 145a ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 37 i 38 ustawy z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.658), z art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 188 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. powołanej w punkcie 1, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 55 ustawy z 9 kwietnia 2015 r. powołanej w punkcie 1, z art. 184 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 71 ust. 3 w związku z art. 104 ust. 1 pkt 5 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (j.t. Dz.U.2016.293) umorzyć postępowanie.

Andrzej Rzepliński
Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
(zdanie odrębne)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
(zdanie odrębne)
Piotr Pszczółkowski (zdanie odrębne)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik