Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ochrona zdrowia - programy zdrowotne K 48/14

POSTANOWIENIE
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Sygn. akt K 48/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Biernat – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – I sprawozdawca
Leon Kieres
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński – II sprawozdawca
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 czerwca 2016 r., wniosku grupy senatorów o zbadanie zgodności:

1) art. 48 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 30 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2008.164.1027, ze zm.) z art. 2, art. 68 ust. 2 zdanie drugie, art. 87, art. 92 ust. 1 oraz art. 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) „Program – Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013- 2016” zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 23 marca 2013 r. z art. 2, art. 68 ust. 2 zdanie drugie, art. 87 Konstytucji oraz z art. 48 ust. 1 w związku z art. 5 pkt 30 ustawy powołanej w punkcie 1,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 71 ust. 3 w związku z 104 ust. 1 pkt 5 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (j.t. Dz.U.2016.293) umorzyć postępowanie.

Stanisław Biernat
Zbigniew Jędrzejewski
(zdanie odrębne)
Leon Kieres
Julia Przyłębska
(zdanie odrębne)
Piotr Pszczółkowski (zdanie odrębne)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Rzepliński
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel|
Marek Zubik