Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot wkładu mieszkaniowego K 4/14

POSTANOWIENIE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Sygn. akt K 4/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja – przewodniczący, II sprawozdawca
Zbigniew Jędrzejewski – I sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 czerwca 2016 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

art. 11 ust. 2 i 21 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, ze zm.) z art. 2 w związku z art. 58 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 71 ust. 3 w związku z art. 104 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) umorzyć postępowanie.

Piotr Tuleja
Zbigniew Jędrzejewski
(zdanie odrębne)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Wróbel