Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe SK 5/15

POSTANOWIENIE
z dnia 12 lipca 2016 r.
Sygn. akt SK 5/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Stanisław Rymar – sprawozdawca
Piotr Tuleja,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lipca 2016 r., skargi konstytucyjnej D.W. o zbadanie zgodności:

§ 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U.161.1106, ze zm.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 21 oraz art. 16 ust. 1 i art. 19 ust. 6 zdanie drugie ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U.2013.1442),

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U.102.643, ze zm.) w związku z art. 134 pkt 3 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (j.t. Dz.U.2016.293) umorzyć postępowanie.

Julia Przyłębska (zdanie odrębne)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja