Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia P 22/15

POSTANOWIENIE
z dnia 19 lipca 2016 r.
Sygn. akt P 22/15

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Rzepliński – sprawozdawca
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym 19 lipca 2016 r., pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w K.:

czy art. 160 § 5 zdanie drugie w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.90.557, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia w sytuacji, gdy skazany ponownie został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania – jeżeli przemawiają za tym szczególne względy, jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

postanawia:

na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (j.t. Dz.U.2016.293) umorzyć postępowanie.

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Zbigniew Jędrzejewski
(zdanie odrębne)
Piotr Pszczółkowski
(zdanie odrębne)
Andrzej Rzepliński
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz