Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek złożenia ślubowania przez sędziów TK wobec Prezydenta RP K 18/16

POSTANOWIENIE
z dnia 7 listopada 2016 r.
Sygn. akt K 18/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Rymar – przewodniczący
Stanisław Biernat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja – sprawozdawca
Marek Zubik,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 listopada 2016 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

art. 21 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) z art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Stanisław Rymar
Stanisław Biernat
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
Marek Zubik