Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przedawnienie, prawo własności. SK 40/12

POSTANOWIENIE
z dnia 7 listopada 2016 r.
Sygn. akt SK 40/12

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Wróbel – przewodniczący
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 listopada 2016 r., wniosku Sejmu VII kadencji o wyjaśnienie wątpliwości co do treści punktu 2 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2013 r., sygn. akt SK 40/12 (Dz. U. poz. 1313),

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157) umorzyć postępowanie ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Andrzej Wróbel
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja