Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustalanie granic gmin i miast U 2/16

POSTANOWIENIE
z dnia 8 lutego 2017 r.
Sygn. akt U 2/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Lech Morawski – przewodniczący
Henryk Cioch
Mariusz Muszyński – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 8 lutego 2017 r., wniosków Rady Powiatu Opolskiego, Rady Gminy Komprachcice, Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Rady Gminy Dąbrowa, Rady Miejskiej w Prószkowie o wstrzymanie wejścia w życie § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. poz. 1134),

p o s t a n a w i a:

nie uwzględnić wniosku.

Lech Morawski
Henryk Cioch
Mariusz Muszyński