Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność za wykroczenie; znikoma społecznie szkodliwość czynu K 13/14

POSTANOWIENIE
z dnia 1 marca 2017 r.
Sygn. akt K 13/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar – sprawozdawca
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 marca 2017 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

art. 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482) w zakresie, w jakim pomija przesłankę znikomej szkodliwości społecznej czynu, jako wyłączającej odpowiedzialność za wykroczenie, z art. 45 ust. 1 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski
Stanisław Rymar – sprawozdawca
Michał Warciński