Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych; zasady dokonywania wpłat; zwrot nadpłaty SK 42/14

POSTANOWIENIE
z dnia 14 marca 2017 r.
Sygn. akt SK 42/14

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Rymar – przewodniczący
Zbigniew Jędrzejewski – sprawozdawca
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 marca 2017 r., skargi konstytucyjnej spółki S.A. z siedzibą w C. o zbadanie zgodności:

1) art. 3 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 3 ust. 3 pkt 7 lit. a oraz art. 3 ust. 4 i ust. 5 pkt 1 lit. a i b w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799, ze zm.) z art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz art. 6 ust. 2-6 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 7, ust. 4 i ust. 5 pkt 1 lit. a-b oraz art. 7 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 64 ust. 1 i 3 oraz z art. 84 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Stanisław Rymar
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski
Michał Warciński