Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawowy obowiązek Krajowej Rady Sądownictwa zaopiniowania projektu aktu normatywnego dotyczącego sądownictwa U 7/16

POSTANOWIENIE
z dnia 20 kwietnia 2017 r.
Sygn. akt U 7/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący
Julia Przyłębska – sprawozdawca
Stanisław Rymar,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 kwietnia 2017 r., wniosku Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie zgodności:

1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316) w zakresie, w jakim dotyczy dodania oddziału 1 „Zasady przydziału spraw” w rozdziale 1 działu III tego regulaminu, z art. 2, art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji,

2) rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w zakresie, w jakim przepisy ujęte w oddziale 1 „Zasady przydziału spraw” rozdziału 1 dział III regulaminu wkraczają w zakres ustawowych kompetencji prezesa sądu określonych w art. 22a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, ze zm.), wykraczają poza granice upoważnienia ustawowego do wydania tego rozporządzenia, z art. 2, art. 7, art. 32, art. 92 ust. 1, art. 176 ust. 2 i art. 172 ust. 2 Konstytucji,

3) rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w zakresie, w jakim przepisy ujęte w oddziale 1 należą do materii, która podlega regulacji ustawowej i nie może być regulowana aktem niższego rzędu, jakim jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1, art. 176 ust. 2 Konstytucji oraz z art. 41 § 1 w związku z art. 22a ustawy powołanej w punkcie 2,

4) § 77 , § 97 ust. 1 i 2, § 118, § 129, § 144, § 150, § 202, § 207, § 298, § 372, § 404 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 2, art. 7, art. 92 ust. 1 i art. 176 ust. 2 Konstytucji oraz art. 41 § 1 ustawy powołanej w punkcie 2,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Julia Przyłębska
Stanisław
Rymar