Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Dekret o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 SK 18/16

POSTANOWIENIE
z dnia 9 maja 2017 r.
Sygn. akt SK 18/16

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Małgorzata Pyziak-Szafnicka – przewodniczący
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński – sprawozdawca
Michał Warciński,

po rozpoznaniu, a posiedzeniu niejawnym w dniu 9 maja 2017 r., skargi konstytucyjnej E.T. o zbadanie zgodności:

art. 13 § 3 i 4 dekretu z dnia 28 czerwca 1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 237, ze zm.) w zakresie, w jakim uzależniają zwolnienie majątku spod zajęcia wyłącznie od spełnienia określonych w tych przepisach wymogów, z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Henryk Cioch
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Michał Warciński