Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wysokość stawki podatku od książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych K 61/13

POSTANOWIENIE
z dnia 17 maja 2017 r.
Sygn. akt K 61/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Michał Warciński − przewodniczący
Grzegorz Jędrejek − sprawozdawca
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 maja 2017 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:

1) poz. 72, 73, 74 i 75 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w związku z art. 41 ust. 2 tej ustawy,

2) poz. 32, 33, 34 i 35 załącznika nr 10 do ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 41 ust. 2a tej ustawy

− w zakresie, w jakim wyłączają stosowanie obniżonych stawek podatku do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych, z art. 32 w związku z art. 84, w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

p o s t a n a w i a: 

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Michał Warciński
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja