Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Przesłanki zarządzenia przez sąd obligatoryjnie wykonania kary warunkowo zawieszonej. P 43/13

POSTANOWIENIE
z dnia 25 maja 2017 r.
Sygn. akt P 43/13

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Henryk Cioch – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Lech Morawski – sprawozdawca
Piotr Pszczółkowski,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 maja 2017 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie:

czy art. 75 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) jest zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 2 w związku z art. 42 ust. 3 i art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2, art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 i w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Henryk Cioch
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Lech Morawski
Piotr Pszczółkowski