Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej P 13/17

POSTANOWIENIE
z dnia 14 listopada 2017 r.
Sygn. akt P 13/17

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Grzegorz Jędrejek – przewodniczący
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 listopada 2017 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Koninie:

czy „brak właściwej regulacji prawnej w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887 ze zm.) w zakresie, w jakim ustawa ta nie przewiduje wyjątkowo uzasadnionej możliwości powierzenia pełnienia funkcji spokrewnionej rodziny zastępczej osobie, która nie spełnia wszystkich przesłanek i wymagań przewidzianych w art. 42 tej ustawy, jeżeli za takim powierzeniem pieczy zastępczej przemawia dobro dziecka”, jest zgodny z art. 2, art. 32 oraz art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także z art. 3 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze zm.),

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072) umorzyć postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński
Julia Przyłębska
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki