Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady utraty mandatu wójta i biernego prawa wyborczego. K 19/09

Sygn. akt K 19/09                                                 

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 23 marca 2010 r.              

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz 
Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski
Ewa Łętowska - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach 16 lutego i 23 marca 2010 r.:

1) wniosku Rady Gminy Czosnów o zbadanie zgodności art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, ze zm.) z art. 32 i art. 60 Konstytucji,

2)  wniosku Rady Gminy Czarna Dąbrówka o zbadanie zgodności art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2, art. 32 i art. 60 Konstytucji,

o r z e k a:

            Art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652) jest zgodny z art. 2, art. 32 i art. 60 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Marian Grzybowski 
Maria Gintowt-Jankowicz   Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski   Ewa Łętowska