Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Swoboda orzekania przez sędziego o wymiarze kary za przestępstwa dotyczące sankcji bezwzględnie oznaczonej za zabójstwa kwalifikowane. P 11/08

Sygn. akt P 11/08

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2009 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Granat - przewodniczący 
Marian Grzybowski 
Wojciech Hermeliński - sprawozdawca 
Marek Kotlinowski 
Mirosław Wyrzykowski,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniach: 15 grudnia 2008 r. oraz 20 stycznia i 16 kwietnia 2009 r., pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

czy art. 148 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 163, poz. 1363), jest zgodny z:
- art. 10 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji, 
- art. 45 ust. 1 w związku z art. 178 ust. 1 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
- art. 118 ust. 1 oraz z art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 163, poz. 1363) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że został uchwalony przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego do jego wydania.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na zbędność wydania wyroku.

 Mirosław Granat 
Marian Grzybowski Wojciech Hermeliński
Marek Kotlinowski Mirosław Wyrzykowski