Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Granice uprawnienia ustawowego P 12/02

Sygn. akt P 12/02

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa dnia 11 lutego 2003 r.


Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Teresa Dębowska-Romanowska - przewodnicząca
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - sprawozdawca 
Marek Mazurkiewicz,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu z udziałem Sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Prezesa Rady Ministrów i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniu 11 lutego 2003 r. pytania prawnego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o zbadanie zgodności: 
§ 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie służby zastępczej (Dz. U. Nr 85, poz. 429 ze zm.) z art. 199 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 ze zm.), art. 16 § 1 Kpa oraz art. 85 ust. 3 Konstytucji RP,


o r z e k a:

§ 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie służby zastępczej (Dz. U. Nr 85, poz. 429) jest niezgodny z art. 199 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, z 1999 r. Nr 50, poz. 500) oraz nie jest niezgodny z art. 16 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387) i z art. 85 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Teresa Dębowska-Romanowska
Biruta Lewaszkiewicz-PetrykowskaMarek Mazurkiewicz