Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasady zatrudniania pracowników samorządowych, NIK i służby cywilnej K 14/06

O stwierdzenie, że:

1. ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej jest w całości sprzeczna z art. 2, art. 7, art. 83 Konstytucji RP przez to, że przeprowadzony tryb postępowania w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej naruszył przepisy art. 37 ust. 2 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 roku - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

2. znowelizowane przez ustawę wskazaną w punkcie 1: art. 7 ust. 2 i art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, art. 77a ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli oraz art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej w zakresie, w jakim umożliwiają przenoszenie wskazanych tam osób na stanowiska urzędnicze w urzędach, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej, z pominięciem procedury kwalifikacyjnej i zasad naboru do służby cywilnej oraz w zakresie w jakim nadają tym osobom status pracownika służby cywilnej, są sprzeczne z konstytucyjną zasadą zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa przez korpus służby cywilnej, a więc z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP oraz z zasadą demokratycznego państwa prawa i zasadą przyzwoitej legislacji oraz zasadą zaufania obywatela do państwa, a więc art. 2 Konstytucji RP, a pośrednio również z art. 60 w związku z art. 32 Konstytucji RP, a także, iż art. 77a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej, znowelizowane przez ustawę wskazaną w punkcie 1, w zakresie w jakim mówią o przeniesieniu pracownika do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w której jest zatrudniony, są sprzeczne z art. 2 Konstytucji RP;

3. art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej, wprowadzony przez ustawę wskazaną w punkcie 1, poprzez odmienne traktowanie osób wskazanych w tym przepisie w zakresie przyjmowania do służby cywilnej, jest  sprzeczny z art. 60 w związku z art. 32 Konstytucji RP oraz pośrednio z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP;

4. art. 7 ust. 2 i art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej - znowelizowane przez ustawę wskazaną w punkcie 1 - w zakresie w jakim przyznają dyrektorowi generalnemu urzędu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej, kompetencję do przeniesienia pracownika samorządowego do urzędu, w którym ten pracownik ma być zatrudniony i wyłączają udział w tym Szefa Urzędu Służby Cywilnej, są sprzeczne z art. 153 ust. 2 Konstytucji RP;

5. art. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej, w zakresie w jakim umożliwia obsadzenie wyższych stanowisk w służbie cywilnej przez osoby niebędące urzędnikami służby cywilnej, jest sprzeczny z art. 153 ust. 1 Konstytucji RP;

6. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, zmieniony przez ustawę wskazaną w punkcie 1, w zakresie w jakim dopuszcza możliwość przeniesienia mianowanego pracownika samorządowego do innego pracodawcy samorządowego znajdującego się w innej miejscowości, bez jego zgody, jest sprzeczny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

7. art. 2 ust. 3a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej, dodany przez ustawę wskazaną w punkcie 1, w zakresie w jakim zalicza do stażu pracy w służbie cywilnej osobom przeniesionym na podstawie przepisów tej ustawy, okres zatrudnienia w jednostce organizacyjnej, z której nastąpiło przeniesienie do służby cywilnej, jest sprzeczny z art. 32, w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP;

o swierdzenie niezgodności:

1. art. 7 ust. 2 oraz art. 7a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych wprowadzonych przez art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej,

2. art. 77a ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o Najwyższej Izbie Kontroli wprowadzonego przez art. 2 ustawy powołanej w punkcie 1;

3. art. 2 ust. 3 i ust. 3a oraz art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej wprowadzonych przez art. 3 pkt 1 i 3 ustawy powołanej w punkcie 1;

4. art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o służbie cywilnej w zakresie przewidzianym w art. 3 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1;

5. art. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli oraz ustawy o służbie cywilnej

z art. 2, art. 32, art. 60, art. 61, art. 119 ust. 1 i art. 153 ust. 1 Konstytucji RP;