Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie szkolnictwa wyznaniowego K 20/06

O stwierdzenie niezgodności ustawy z 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa z następującymi przepisami Konstytucji RP:

- z art. 25 ust. 1, to jest z zasadą równouprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych,

- z art. 25 ust. 2, to jest z zasadą bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych,

- z art. 25 ust. 3, to jest z zasadą wzajemnej niezależności państwa i związków wyznaniowych w swoim zakresie,

- z art. 32 ust. 1 i 2, to jest z zasadą równości wobec prawa i prawem do równego traktowania przez władze publiczne oraz z zasadą niedyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny;

oraz o stwierdzenie niezgodności ustawy z 5 kwietnia 2006 r. o finansowaniu Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie z budżetu państwa z art. 22 ust. 2 oraz art. 27 w związku z art. 15 ust. 3 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 r., jako ustanowionej w sposób sprzeczny z trybem określonym w tych przepisach;