Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego aktu normatywnego K 21/20


Wniosek o zbadanie zgodności art. 4171 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z:
1) art. 77  ust. 1 w związku z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa,
2) art. 188 oraz art. 190 ust. 1 i 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim art. 4171 § 1 Kodeksu cywilnego dopuszcza stwierdzenie w  postępowaniu innym niż przed Trybunałem Konstytucyjnym niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą,
3) wywodzoną  z art. 2 Konstytucji RP zasadą określoności przepisów prawa.