Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ustawa o radiofonii i telewizji - zasady powoływania i odwoływania członków zarządu "Telewizji Polskiej - Spółki Akcyjnej" i "Polskiego Radia - Spółki Akcyjnej" K 23/16

Wniosek o zbadanie zgodności:
1. art. 1 pkt 2 lit. b ustawy zmieniającej w zakresie nadającym brzmienie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji z art. 10 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej dnia 4 listopada 1950 roku w Rzymie oraz art. 11 ust. 1 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
2. art. 1 pkt 3 lit. c ustawy zmieniającej w zakresie, w jakim dodaje do ustawy zmieniającej art. 28 ust. 1e ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji z art. 10 ust. 1 Konwencji oraz art. 11 ust. 1 i ust 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.