Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obowiązek udzielania poręczeń, nakładany na Rzeczpospolitą Polską, oraz udostępnienia Komisji Europejskiej środków finansowych na potrzeby spłaty zobowiązań zaciągniętych przez tę Komisję K 24/23

Wniosek o zbadanie zgodności:

1)    Art. 2 pkt 1 lit. c i ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 3, 4 i 5 oraz motywy 7, 8, 19 i 23 Decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (Dz. Urz. UE L 424, s. 1), rozpatrywane w związku z art. 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 47) w związku z art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 127 ze zm.) z art. 90 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 Konstytucji RP oraz  z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2)    Art. 5 ust. 1 i art. 9 ust. 3, 4 i 5 oraz motywy 19 i 23 wymienionej w pkt 1 Decyzji Rady 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r., rozpatrywane w związku z art. 311 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z art. 12 ust. 2a wymienionej w pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych w zakresie, w jakim przepisy te nakładają na Rzeczpospolitą Polską obowiązek udzielenia poręczeń oraz udostępnienia Komisji Europejskiej środków finansowych na potrzeby spłaty zobowiązań zaciągniętych przez tę Komisję także w sytuacji, gdy w następstwie udzielenia tych poręczeń lub udostępnienia środków dług publiczny przekroczyłby 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto,  z art. 216 ust. 5, art. 89 ust. 1 i art. 90 ust. 1 Konstytucji oraz  z art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.