Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Obniżenie podatku VAT K 25/02

O stwierdzenie że: I. Art. 50 ust. 1 ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym narusza zasady wyrażone w art. 217 i art. 92 ust. 1 Konstytucji RP, nadaje bowiem ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uprawnienia do obniżania stawek podatku od wysokości 0% lub 7% dla niektórych towarów i usług oraz do określania warunków stosowania obniżonych stawek wówczas gdy Konstytucja RP określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwalnianych od podatku zastrzega do wyłączności ustawowej. Ponadto, upoważnienie to nie zawiera wytycznych dotyczących treści tego aktu; II. Art. 50 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w którym dotyczy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 50 ust. 1 tej ustawy jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji; III. Art. 50 ust. 4 ustawy z 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym narusza zasadę wyrażoną w art. 217 i art. 92 Konstytucji RP, zawiera bowiem upoważnienie do stanowienia przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, którymi obrót jest opodatkowany stawką podatku VAT w wysokości 0%, niezależnie od stawki opodatkowania tych towarów, w innym obrocie, wówczas gdy Konstytucja RP określenie przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwalnianych od podatku zastrzega do wyłączności ustawowej. Dopiero bowiem wpisanie na listę stanowiącą załącznik do rozporządzenia ministra w tej sprawie decyduje o uznaniu towarów za przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej. Ponadto upoważnienie nie zawiera wytycznych dotyczących treści tego aktu; IV. Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 1999 roku w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% narusza zasady wyrażone w art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP, przez to, iż reguluje aktem wykonawczym materię (określenie przedmiotów i wysokości stosowanych w ich obrocie stawek podatkowych), która została zastrzeżona wyłącznie do regulacji ustawowej;