Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Finansowanie świadczeń zdrowotnych. K 48/13

I. o zbadanie zgodności art. 59 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61, art. 72 ust. 1 pkt 1

i art. 216 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z:

1) art. 166 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 i w zw. z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP,

2) art. 167 ust. 4 Konstytucji RP,

w zakresie, w jakim nakłada na Miasto Stołeczne Warszawę obowiązek finansowania z budżetu miasta świadczeń zdrowotnych zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Miasto Stołeczne Warszawa jest podmiotem tworzącym, ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;

II. o zbadanie zgodności art. 59 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61, art. 72 ust. 1 pkt 1

i art. 216 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z:

1) art. 166 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 i w zw. z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP,

2) art. 167 ust. 4 Konstytucji RP,

w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń zdrowotnych zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego samorząd województwa jest podmiotem tworzącym, ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;