Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Nakazywanie przez TSUE państwom członkowskim, w ramach środków tymczasowych, określonego ukształtowania składu, sposobu powoływania, uprawnień, ustroju,kompetencji lub zawieszenia funkcjonowania konstytucyjnych organów państw członkowskich, zwłaszcza sądów K 5/21

Wniosek o zbadanie zgodności:
a) przepis art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 47-390) rozumiany w ten sposób, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma prawo nakazywać Państwom Członkowskim w ramach środków tymczasowych określone ukształtowanie składu, sposobu powoływania, uprawnień, ustroju, kompetencji lub zawiesić funkcjonowanie konstytucyjnych organów państw członkowskich, w szczególności sądów z:
– przepisami art. 2, art. 4, art. 7, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2 oraz z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 RP), zasadą suwerenności Narodu oraz formami sprawowania władzy (art. 4 Konstytucji RP), zasadą praworządności (art. 7 Konstytucji RP), zasadą nadrzędności Konstytucji (art. 8 ust. 1 Konstytucji RP), podstawami prawnymi przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów państwowych (art. 90 ust. 1 Konstytucji RP), zasadą pierwszeństwa umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z tą umową międzynarodową (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP) oraz zasadą niezawisłości sędziów (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP);
b) przepis art. 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) rozumiany w ten sposób, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma prawo dokonać kontroli zgodności prawa krajowego z Konstytucją tego państwa z:
– przepisami art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 90 ust. 1, art. 91 ust. 2 oraz z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), zasadą suwerenności Narodu oraz formami sprawowania władzy (art. 4 Konstytucji RP), zasadą praworządności (art. 7 Konstytucji RP), zasadą nadrzędności Konstytucji oraz bezpośredniego jej stosowania (art. 8 Konstytucji RP), podstawami prawnymi przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów państwowych (art. 90 ust. 1 Konstytucji RP), zasadą pierwszeństwa umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z tą umową międzynarodową (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP) oraz zasadą niezawisłości sędziów (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP);
c) przepis art. 19 ust 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, str. 13-390) rozumiany w ten sposób, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma prawo dokonywać kontroli przepisów krajowych dotyczących kształtowania składu, sposobu powoływania, uprawnień, ustroju, kompetencji konstytucyjnych organów państw członkowskich, w szczególności sądów z:
– przepisami art. 2, art. 4, art. 7, art. 8 ust 1, art. 90 ust. 1, art 91 ust. 2 oraz z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji RP), zasadą suwerenności Narodu oraz formami sprawowania władzy (art. 4 Konstytucji RP), zasadą praworządności (art. 7 Konstytucji RP), zasadą nadrzędności Konstytucji (art. 8 ust. 1 Konstytucji RP), podstawami prawnymi przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów państwowych (art. 90 ust. 1 Konstytucji RP), zasadą pierwszeństwa umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z tą umową międzynarodową (art. 91 ust. 2 Konstytucji RP) oraz zasadą niezawisłości sędziów (art. 178 ust. 1 Konstytucji RP).