Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Funkcjonowanie górnictwa węgla kamiennego P 14/17

Pytanie prawne:

1) czy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w zakresie, w jakim pozbawia byłego pracownika przedsiębiorstwa górniczego postawionego w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r., uprawnionego do bezpłatnego węgla, który uzyskał emeryturę lub rentę przed tym dniem, ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 Konstytucji,

2) czy art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w zakresie, w jakim zawiera słowa "w postępowania zainicjowanym skargą konstytucyjną" jest niezgodny z art. 188 pkt 1 Konstytucji i art. 193 Konstytucji,

3) czy art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r., tj. do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego - w zakresie, w jakim pozbawia byłego pracownika przedsiębiorstwa górniczego postawionego w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2015 r. prawa do bezpłatnego węgla w naturze, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 32 Konstytucji.